LIFE GoodWater IP projekta dalība LU Zinātniskajā konferencē

16.03.2023.

2023. gada 15. martā Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā konferencē apakšsekcija «Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība» tika rīkota sadarbībā ar LIFE GoodWater IP projektu. Šī sekcija ir viena no senākajām konferences sekcijām, un jau gandrīz 20 gadus tajā tiek prezentēti jaunākie rezultāti gan iekšējo ūdeņu, gan jūras un piekrastes, gan ihtioloģijas izpētē.

LIFE GoodWater IP projekta eksperti iepazīstināja gan ar iekšzemes ūdeņu ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu, gan ar Saukas ezera zooplanktona biomasas dinamiku un fitoplanktona sabiedrību struktūras izmaiņām, gan ar to, kas ir mērķtiecīgs ūdeņu kvalitātes monitorings lauksaimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanai un citiem pētījumiem.

Apakšsekcijā tika prezentēti arī pētījumi par makroaļģēm kā Baltijas jūras eitrofikācijas problēmas iespējamo risinājumu, par mikroplastmasas piesārņojuma dinamiku Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes smiltīs, par upes nēģu populācijas stāvokļa uzlabošanas pasākumu sekmēm un citi.

Apakšsekcijas tēzes un projekta lektoru prezentācijas pieejamas šeit: https://www.bef.lv/life-goodwater-ip-daliba-lu-zinatniskaja-konference/

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: