Mākslīgie mitrāji – efektīva metode notekūdeņu attīrīšanai

12.06.2023.

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi hidromorfoloģiski pārveidojumi. Lielākoties barības vielas ūdeņos ieplūst ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām. Tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Mājsaimniecības ir viens no cilvēku ietekmes veidiem, kas var samazināt virszemes ūdeņu kvalitāti, ja netiek ievēroti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi.

LIFE GoodWater IP eksperti uzsver, ka mākslīgo mitrāju ierīkošana ir salīdzinoši vienkāršs veids, kā palīdzēt uzlabot notekūdeņu attīrīšanu bez milzīgiem ieguldījumiem. Tie ir  piemēroti ierīkošanai mazajās attīrīšanas iekārtās.

2023. gada 1. jūnijā tika rīkots seminārs par mākslīgajiem mitrājiem ūdeņu piesārņojuma novēršanai. Seminārā tika runāts par to, kā mākslīgos mitrājus integrēt sadzīves notekūdeņu attīrīšanā un par tehnoloģiskām iespējām notekūdeņos esošā fosfora attīrīšanai mazajās un decentralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja doties apskatīt Latvijas piemēru kā mākslīgie mitrāji veic ūdens attīrīšanas funkciju Tīnūžu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Plašāka informācija par semināru: https://goodwater.lv/maksligie-mitraji-ka-nozimigs-notekudenu-attirisanas-faktors/

 

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: