Šajā sadaļā aicinām noskatīties/ noklausīties LIFE GoodWater IP projekta ekspertu sagatavotās tematiskās lekcijas un video, lai palielinātu savu pratību un zinātību par cilvēku darbības ietekmi uz  ūdens resursiem un lai veicinātu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu

Ūdens resursi un to izmantošana

Lekcijas mērķis ir sniegt pārskatu par pasaules ūdens resursiem, to patēriņu, ūdens vērtību un ūdens resursu pārvaldības plānošanu

Dabiskie ūdens mainības cikli

Lekcijas mērķis ir sniegt ieskatu ūdens aprites mehānismos (virzošie spēki, aprites cikls, pārnese atmosfērā u.c.) uz Zemes, raksturot ūdens aprites procesu nozīmi un to galvenās sekas

Ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības

Lekcijas mērķis ir sniegt priekšstatu par ūdens galvenajām fizikāli ķīmiskajām īpašībām, agregātstāvokļiem, reakcijām un dabisko ūdeņu sastāvu, kā arī raksturot biogēno elementu nozīmi

Bioloģiskie procesi ūdenī

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar bioloģisko procesu daudzveidību (fotosintēze, slāpekļa fiksācija, ūdeņu pašattīrīšanās u.c.) dabas ūdeņos un iespējām tos izmantot, lai panāktu ūdeņu stāvokļa uzlabojumus

Ūdeņu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar ūdeņu kvalitātes vērtēšanu Ūdens Struktūrdirektīvas kontekstā; sniegt ieskatu citos starptautiskajos normatīvajos aktos, kas skar ūdeņu kvalitātes jomu; raksturot ūdeņu piesārņošanas un pašattīrīšanās procesus

Igaunijas pieredze veiksmīgu zivju ceļu izveidē

Video ar pieredzi no Iagunijas, kur vairāk nekā 40 vietās ir atbrīvots ceļš zivīm, nojaucot aizsprostus vai izveidojot zivju ceļus. Gan veiksmes stāstus, gan “apgūtās mācībstundas”  parādīja aizrautīgs zivju jomas pārstāvis Martins Keslers no Tartu Universitātes

Zaļā un zilā infrastruktūra meža ūdens kvalitātes nodrošināšanai

Video par upēm labu saimniekošanu to krastos mežu teritorijās. Vidzemes Invovāciju nedēļā stāsta Dr.silv. Zane Lībiete, LIFE GoodWater IP eksperte no mežu zinātnes institūta "Silava"

Lai ūdeņi rit

Video par 2020. gadā uzsākto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” jeb LIFE GOODWATER IP. Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: