Dabiskie ūdens mainības cikli

Lekcijas mērķis ir sniegt ieskatu ūdens aprites mehānismos (virzošie spēki, aprites cikls, pārnese atmosfērā u.c.) uz Zemes, raksturot ūdens aprites procesu nozīmi un to galvenās sekas

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: