Ūdeņu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar ūdeņu kvalitātes vērtēšanu Ūdens Struktūrdirektīvas kontekstā; sniegt ieskatu citos starptautiskajos normatīvajos aktos, kas skar ūdeņu kvalitātes jomu; raksturot ūdeņu piesārņošanas un pašattīrīšanās procesus

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: