Par projektu

2020. gadā 19 organizācijas uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014, akronīms LIFE GOODWATER IP), lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā.

Projekta LIFE GoodWater IP mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

Projekta īstenošanas laikā no 2020. – 2027. gadam paredzēts sasniegt labu stāvokli 5%  šā brīža riska virszemesūdens objektos jeb 9 demo objektos: Aģē, Mergupē, Lubānā, Saukas ezerā, Aucē, Slocenē, Zaņā, Ēdā, Papes ezerā, kā arī Rīgas līča R piekrastē.

Tāpat iesaistītās organizācijas īstenos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:

  • samazināt sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos;
  • samazināt barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai mazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ievades samazināšanai;
  • samazināt hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
  • uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības, kā arī novērsīsim trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) efektīvāku īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
  • palielināt dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicināsim to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
  • sniegt atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

Plašāk par projektu: www.goodwater.lv

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

 

 

 

 

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: