Ūdens resursu pārvaldība

Lai Eiropas Savienības mērogā izveidotu visaptverošu sistēmu virszemes iekšējo, pārejas, piekrastes un pazemes ūdeņu aizsardzībai, 2000. gada 23. oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK jeb Ūdens Struktūrdirektīva. Tās galvenais mērķis ir saglabāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Šo mērķu sasniegšanai ir paredzēts instruments – upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu izstrāde un atjaunošana reizi sešos gados.

Visa Latvija ir iedalīta četros upju baseinu apgabalos: Daugavas, Gaujas, Ventas un Lielupes.

Upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plāni Latvijā ir izstrādāti visiem četriem upju baseinu apgabaliem ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu un ar ekonomiskās attīstības interesēm sabalansētu ūdens resursu apsaimniekošanu, kā arī nodrošināt iedzīvotājus no plūdu riskiem. Upju baseinu apgabalu apsamiekošanas plānos, balstoties uz pētījumiem un zināšanām par pašreizējo ūdeņu stāvokli un slodzēm, tiek veikts risku izvērtējums un piedāvāti iespējamie risinājumi konstatētajām problēmām, piemēram, piesārņojuma novēršanai no lauksaimniecības. Latvijā par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādi atbildīgā institūcija ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC). Šobrīd ir izstrādāti upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni periodam no 2022. gada līdz 2027. gadam. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un cita ar tiem saistīta informācija ir publiski pieejama LVĢMC mājas lapā: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba

Tomēr darāmā vēl ir daudz. Projekts LIFE GoodWater IP ir izveidots, lai palīdzētu sasniegt uzlabot Latvijas saldūdens resursu stāvokli – projektam izvirzīts mērķis ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus, to skaitā izvērtēt un samazināt sadzīves notekūdeņu, lauksaimniecības un mežsaimniecības radīto piesārņojumu, mazināt hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz Latvijas upēm un ezeriem, uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un ieviešanu, kā arī līdzdarboties līdzdarboties normatīvo aktu pilnveidošanā un katram Latvijas iedzīvotājam sniegt idejas, kā atbildīgi izturēties pret ūdens resursiem.

Plašāk par LIFE GoodWater IP projektu un tā aktivitātēm lasi šeit: https://goodwater.lv

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: